huisregels

01

Bij het betreden van het Twentse Lente Almelo evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.

02

Het betreden van het terrein in het stadscentrum van Almelo is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie Twentse Lente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van het terrein mochten ondervinden.

03

Alle bezoekers van de Twentse Lente zijn verplicht zich aan de huisregels te houden. Men dient de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie op te volgen.

04

Op het evenemententerrein mogen personen onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank in het bezit hebben en/of drinken. Bij twijfel kan de politie om legitimatie vragen.

05

Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte (alcoholhoudende) drank te nuttigen op het evenemententerrein.

06

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Instructies van de medewerkers dienen opgevolgd te worden. Fietsen en scooters zijn niet toegestaan op het met hekken afgezette evenementen terrein. Voor bezoekers die van ver komen is er binnen loopafstand parkeergelegenheid.

07

Op grond van agressief gedrag, dronkenschap, op het evenemententerrein en/of op de openbare weg kan de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.

08

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van het evenemententerrein te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenemententerrein mee te nemen.

09

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden. Op verzoek van politie of justitie zullen deze beelden worden overhandigd mocht hier aanleiding toe zijn.

10

Het is verboden op evenemententerrein of in de directe omgeving drugs, wapens of dergelijke bij je te hebben. Bij constatering wordt je overgedragen aan de politie.

11

De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.

12

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

13

Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

14

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd. Indien de toegang wordt geweigerd/ ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.

15

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.